Alle Ausstellungen von Cave du Rhodan auf einen Blick:
  • Basler Wymärt 7. April - 9. April 2022
  • OFFA St. Gallen 20. April - 24. April 2022
  • Weinfrühling Salgesch 23. April 2022
  • BEA in Bern 29. April - 8. Mai 2022
  • Offene Weinkeller Salgesch 26. Mai - 28. Mai 2022